Πρίν λίγο καιρό καταδικάστηκε καί τελεσίδικα τό ζευγάρι τῶν γιατρῶν πού πιάστηκαν στήν Κοµοτηνή νά ἔχουν στήσει ἀπάτη σέ βάρος τοῦ ΙΚΑ καί τῶν ἀσθενῶν, µέ ἀποτέλεσµα τήν µεγάλη ζηµία τοῦ ἱδρύµατος καί τήν ἰσόποση ἰδία… κονόµα. Παρά τήν µείωση τῆς πρωτόδικης ποινῆς (τῶν 15 µηνῶν φυλάκισης στόν καθέναν) περίπου στό µισό, τό γεγονός τῆς κοµπίνας παραµένει ἀδιαµφισβήτητο καί προκαλεῖ ἀπορία τό γεγονός ὅτι µέχρι σήµερα δέν ἀκούστηκε τίποτε στήν κατεύθυνση τῆς διεκδίκησης τῶν χρηµάτων ἀπό τήν πλευρά τοῦ ΙΚΑ (Ὅ,τι φαγώθηκε καλῶς φαγωµένα; Ἤ ἔχει τόση εὐχέρεια τό ΙΚΑ ὥστε νά µήν ἀσχολεῖται µέ µερικά ψωροεκατοµµύρια;).

Πέραν ὅµως τῆς δικαστικῆς πλευρᾶς τοῦ θέµατος, ὑπάρχει µία µείζων ἠθική µά καί ἀπολύτως πρακτική ὄψη: Πῶς µπορεῖ ἕνας ἀσθενής νά πληροφορηθεῖ τό ἐπιστηµονικό καί ἀνθρώπινο ποιόν τοῦ γιατροῦ τόν ὁποῖον ἐπισκέπτεται, ὅταν ὁ µέν Τῦπος ἀποσιωπᾶ τέτοιες ὑποθέσεις (καί τίς οὕτως ἤ ἄλλως λιγοστές καταδίκες), ὁ δέ Ἰατρικός Σύλλογος ἀποφεύγει νά ἀσχοληθεῖ µέ τούς ἀποδεδειγµένα παραβάτες τοῦ ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτους (γιά νά µήν µποῦµε σέ περισσότερες λεπτοµέρειες); Ρωτᾶµε τόν νεοεκλεγέντα πρόεδρο τοῦ τοπικοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, κ. Ν. Χατζηκωνσταντίνου, τόν ὁποῖον καί τιµᾶµε ὡς ἄνθρωπο καί ὡς γιατρό: Δέν θά ἔπρεπε νά εἶχε ἀπασχολήσει τόν Σύλλογο καί τά πειθαρχικά του ὄργανα ἡ ὑπόθεση Π.Δ. – Τ.Γ.; Δέν εἶναι σηµαντικό, τόσο γιά τό σύνολο τῶν γιατρῶν τοῦ τόπου, ὅσο καί γιά τόν ἁπλό κόσµο, νά ἔχει ἐκφραστεῖ ἡ ἀποδοκιµασία – ἀποµόνωση µιᾶς τόσο ἄθλιας µηχανῆς ἐµπορευµατοποίησης τῆς ὑγείας, µέ τόσο µάλιστα θράσσος καί ἐπιµονή λειτουργούσης;

Συχνά ἀκοῦµε ἀπό φίλους µας γιατρούς τό ὅτι τό µεγαλύτερο ὄφελος πού ἔχουν, ὅταν οἱ ἴδιοι χρειάζονται ἰατρικές ὑπηρεσίες, εἶναι ὅτι ξέρουν τό ποῦ πρέπει νά ΜΗΝ ἀπευθυνθοῦν. Πιστεύουµε ὅτι κι ὁ ἁπλός ὁ κόσµος ἕνα τέτοιο δικαίωµα, τοὐλάχιστον στίς περιπτώσεις πού τελεσιδίκησαν στίς δικαστικές αἴθουσες καί ὅπου ἀποδείχθηκε ἡ κατάφωρη παραβίαση τῆς στοιχειώδους ἰατρικῆς δεοντολογίας καί ἀγνόηση κάθε κοινωνικῆς εὐθύνης. Ἀναµένουµε τήν ἀπάντηση τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καί βλέπουµε… Κ.Κ.