Τήν Τρίτη, 24-1-06, στόν Δῆμο Μαρώνειας, ἔγινε ὁ καθιερωμένος δημοτικός ἔλεγχος, μέ τρόπο ὄχι καί τόσο… καθιερωμένο γιά τά ἑλληνικά δεδομένα. Μέ τήν ἔννοια ὅτι ἔγινε – τοὐλάχιστον ἀπό μία πλευρά – ἔλεγχος οὐσιαστικός κάποιων ἐκτελεσθέντων ἔργων καί ἀποκαλύφθηκε ἡ γύμνια ὅλου τοῦ συστήματος πού λυμαίνεται τό δημόσιο χρῆμα. Γύμνια πού ὀφείλεται ἄλλοτε στήν ἄγνοια, ἄλλοτε στήν ἀνεπάρκεια, ἄλλοτε στήν πονηριά καί ἄλλοτε στό πλαίσιο λειτουργίας του (συνήθως συντρέχουν ὅλοι μαζί οἱ παραπάνω λόγοι). Ἔτσι, χρειάζεται νά βρεθεῖ κάποιος ἐξαιρετικός γνώστης τῶν πραγμάτων, πού θά εἶναι μέσα σ’ αὐτά μά καί ταυτόχρονα παθιασμένος μέ τήν ὑπεράσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος, ὥστε νά ἀποδείξει πώς σχεδόν ὅ,τι γίνεται σ’ αὐτόν τόν τόπο εἶναι γιά… εἰσαγγελική ἐπέμβαση. Καί ἡ Μαρώνεια ἔχει τήν τύχη νά διαθέτει ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, τόν Γιῶργο Πετρίδη.
    Στόν προαναφερθέντα δημοτικό ἔλεγχο λοιπόν, ὁ προαναφερθείς δημοτικός σύμβουλος τῆς συμπολίτευσης, κατέθεσε ἔγγραφα καί στοιχεῖα πού ἀποδείκνυαν ὅτι σέ δύο τοὐλάχιστον περιπτώσεις πρόσφατων δημοτικῶν ἔργων, οἱ μέν ἐργολάβοι ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν (γιά τήν ἀκρίβεια: ὅ,τι τούς συνέφερε), οἱ δέ ἄλλοι ἐνδιαφερόμενοι ἔκαναν ὅ,τι (δέν) καταλάβαιναν. Στό πρῶτο ἔργο, πού  ἀφοροῦσε ὁδοποιΐα ἔξω ἀπό τήν Ξυλαγανή,  καταγγέλθηκε πώς τόσο τό πλάτος τοῦ δρόμου (πού ἔγινε γύρω στά 5 μέτρα ἀντί 6-7 πού προβλεπόταν), ὅσο καί ὁ ἀσφαλτοτάπητας εἶναι μακράν κάθε προδιαγραφῆς πού εἶχε τεθεῖ. Καί στό δεύτερο ἔργο, στήν κατασκευή ἀποχετευτικῶν ἀγωγῶν ὀμβρίων ὑδάτων στήν Ἐργάνη, τούς σωλῆνες πού προβλέπει ἡ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση ὁ ἐργολάβος τούς… «μπέρδεψε» μέ ἄλλους, ἰδίων διαστάσεων ἀλλά μισοῦ κόστους, μέ προφανές ὄφελος.
   Ὅλα αὐτά εἰπώθηκαν εἰς ἐπήκοον ὅλων, χωρίς κανείς νά μπορεῖ νά ἀντιλέξει κάτι ἐπί τῆς οὐσίας. Καί ναί μέν οἱ ἐργολάβοι κάνουν τή δουλειά τους (γελοιοποιώντας βεβαίως τίς δημοπρασίες, τούς ὅρους, τίς μελέτες κτλ), ἀλλά τό πρόβλημα ἐντοπίζεται βασικά στούς ἐπιβλέποντες μηχανικούς, τοῦ ἑκάστοτε δήμου μά κυρίως τῆς ΤΥΔΚ.  Τί εἴδους ἐπίβλεψη εἶναι αὐτή ὅταν δέν τηρεῖται καμμία προδιαγραφή, ἀκόμη καί οἱ πιό ὀφθαλμοφανεῖς, καί τό ἔργο πληρώνεται κανονικά, σάν νά μήν τρέχει τίποτε; Κι ἐφόσον οὐδείς ἀμφισβήτησε τά στοιχεῖα τοῦ Γ. Πετρίδη, δέν τίθεται κ. δήμαρχε θέμα εἴτε ἐπιστροφῆς χρημάτων εἴτε – τοὐλάχιστον – ἀπόδοσης εὐθυνῶν; Ἐκτός κι ἄν οἱ καταγγελίες δέν εὐσταθοῦν. Ὅταν πάντως περιγράφεται δημοσίως μιά τόσο βαρειά ἀμέλεια καθήκοντος, δύο πράγματα μόνο μποροῦν νά συμβαίνουν: Εἴτε  ὁ ἕνας εἶναι συκοφάντης εἴτε ὁ ἄλλος… Πάντως ἡ μή παραλαβή τῶν ἔργων δέν ἀποτελεῖ λύση, κι αὐτό – ὡς μαθηματικός – τό ξέρει καλά ὁ δήμαρχος κ. Τοπουζλῆς. Ἐμεῖς – ὡς μαθηματικοί, ἐπίσης – ἔχουμε νά τοῦ προτείνουμε μιά λύση: τόν Εἰσαγγελέα. Δέν χρειάζεται μιὰ διερεύνηση;