Ὅλη ἡ Ἑλλάδα µετά βδελυγµίας ἀποδοκίµασε τά ἐπεισόδια κατά τοῦ Πατριάρχη Βαρθολοµαίου πού ὀργάνωσαν οἱ «Γκρίζοι Λῦκοι» στήν Τουρκία. Πρᾶγµα φυσικά αὐτονόητο, πού θά γινόταν εἴτε ὁ στόχος ἦταν ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης εἴτε ὁ µουφτῆς τῆς Πόλης.

Ἐκεῖνο, ὡστόσο, πού κανένας δέν εἴδαµε νά ἀναζητᾶ ἦταν ἡ θέση τῶν µειονοτικῶν πολιτευτῶν καί φορέων γιά τό ζήτηµα: Δέν εἴδαµε καµµία δήλωση π.χ. τοῦ βουλευτῆ Ἰλχάν Ἀχµέτ, ὁ ὁποῖος τόσο κόπτεται γιά τήν ἑλληνοτουρκική φιλία, πού νά λέει τό πολύ ἁπλό «καταδικάζω τίς ἐνέργειες αὐτές». Καµµία ἀνακοίνωση ἀπό τά σωµατεῖα, νόµιµα καί µή, πού κάθε τόσο σκίζονται νά ὑπερασπίσουν τόν τουρκισµό τους καί τή σχέση τους µέ τήν Μητέρα – Πατρίδα. Καµµία καταδίκη ἀπό κανέναν µειονοτικό πολιτευτή, νῦν καί πρώην, δηµοσιογράφο ἤ παράγοντα τοῦ «πολιτισµοῦ», ὅπως ἀρέσκονται κάποιοι νά αὐτοπλασάρονται. Εἶναι ἐπειδή κι αὐτοί εὐθυγραµµίζονται µέ τήν τουρκική γραµµή µὴ ἀναγνώρισης τοῦ τίτλου «Οἰκουµενικός» στόν Πατριάρχη; Εἶναι γιατί ταυτίζονται µέ τούς Γκριζόλυκους ἤ τοὐλάχιστον δέν θέλουν νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό τήν ὑπερεθνικιστική γραµµή; Ὁρίστε, τούς προκαλοῦµε, νά βγεῖ κάποιος κεντροδεξιός, σοσιαλιστής ἤ συνασπιστής βουλευτής τους (νῦν ἤ πρώην), κάποιος δηµοσιογράφος ἤ ἄλλος γραφιᾶς ἀπό τούς ἐπώνυµους τῆς µουσουλµανικῆς ἡγεσίας καί νά πεῖ δυό καθαρά λόγια.

Ἐµεῖς, ὡς Ἕλληνες καί δηµοκράτες, νιώθουµε αὐτήν τήν ἐκκωφαντική σιωπή τους νά µᾶς προσβάλει. Καί δέν µποροῦµε νά φανταστοῦµε ὅτι κανένας ἄλλος στόν τόπο µας δέν νιώθει ἀνάλογα…