Στίς 27-29/9 διεξήχθη στὴν Βαρσοβία ἡ σύνοδος τοῦ ΟΑΣΕ κατά τήν ὁποία Μή Κυβερνητικοί Ὀργανισμοί ἀναφέρονται σέ προβλήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀνά τόν κόσμο, ἐνώπιον 200 περίπου διπλωματῶν πού εἶναι οἱ μόνιμες ἀντιπροσωπεῖες τῶν χωρῶν. Ἂς δοῦμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν εἴδηση ὅπως τὴν περιγράφει ἡ μειονοτικὴ Γκιουντὲμ (7-10).
«Ὁ Τζεμὶλ Καμπζὰ στὴν ὁμιλία του εἶπε ὅτι στὴν δεκαετία τοῦ 90 στὰ πλαίσια τῆς διακηρυχθήσας ἰσονομίας μπορεῖ νὰ δόθηκαν κάποια δικαιώματα στὰ μέλη τῆς μειονότητας ἀλλὰ δὲν καταγράφηκε καμμιὰ πρόοδος στὰ βασικὰ: ἡ Ἑλλάδα συνέχισε τὴν συντηρητική της στάση στὰ θέματα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τῆς μειονότητας, τῆς αὐτονομίας τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τῶν βακουφίων, καθὼς καὶ στὸ θέμα τῶν ἴσων εὐκαιριῶν. Ἀνέφερε τὸ κλείσιμο τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης» καὶ τὴν ἄρνηση νὰ δοθεῖ ἄδεια στὸν «Πολιτιστικὸ Σύλλογο Τούρκων Γυναικῶν» λόγῳ τοῦ ὅρου «Τοῦρκος», πρόσθεσε δέ ὅτι προσέφυγαν στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στὶς 11 μέρες ποὺ διήρκεσε ἡ σύνοδος μετεῖχαν πρέσβεις ἀπὸ 55 χῶρες καὶ 40 μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις. Ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν ΗΠΑ κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα διότι παρὰ τὸ ὅτι εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε. δὲν δίνει στὴν Τουρκικὴ μειονότητα κάποια ἀπὸ τὰ δικαιώματά της. Μετέχοντας στὴν ἴδια συνεδρία ὁ πρόεδρος τῆς Helsinki Watch Παν. Δημητρᾶς, ἡ πρόεδρος τῆς Ὁμάδος γιὰ τὰ μειονοτικὰ δικαιώματα στὴν Ἑλλάδα Ναυσικᾶ Παπανικολάου, ὁ πρόεδρος τοῦ ¨Οὐράνιου Tόξου¨ Π. Βοσκόπουλος καὶ ὁ Μακεδόνας Ἐπίσκοπος ἀπὸ τὴν Φλώρινα Ν. Τσαρκνιᾶς κατηγόρησαν τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἐπιμονή της νὰ μὴν ἀναγνωρίζει ἐθνικὲς μειονότητες, γιὰ τὶς πιέσεις καὶ τὶς ἀδικίες σὲ βάρος τῶν μειονοτήτων. 
Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδας
Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπάντησε στὶς πέντε ΜΚΟ ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς ὁμιλίες τῶν ἐκπροσώπων τῶν ΗΠΑ. Ὁ Ἕλληνας πρέσβης στὴν ὁμιλία του εἶπε: Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει Μακεδονικὴ μειονότητα. Πρόκειται γιὰ μερικὲς ἑκατοντάδες ἄτομα ποὺ χρησιμοποιοῦνε τὴ σλαβικὴ γλῶσσα καὶ γίνονται προσπάθειες ἀπὸ γειτονικὲς χῶρες νὰ δημιουργήσουν ἐθνικὴ μειονότητα. Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει ἀλβανικὴ μειονότητα. Πρόκειται γιὰ οἰκονομικοὺς μετανάστες. Οἱ συνθῆκες τῆς χώρας μας εἶναι τόσο δημοκρατικὲς ποὺ συνεχίζουν νὰ ἔρχονται.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ σύλλογο ἐπιστημόνων ὁ πρέσβης ἔδωσε τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: Σύμφωνα μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης ὑπάρχει μόνο μία μειονότητα, ἡ μουσουλμανική. Αὐτὴ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τρία μέρη. Τοὺς τουρκόφωνους, τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ρομά. Δὲν ὑπάρχει τουρκικὴ μειονότητα. Ὁ πληθυσμὸς τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας φτάνει τὰ 100.000 ἄτομα. Ἔχει ὅλα της τὰ δικαιώματα καὶ ἐκπληρώνει μὲ ἄνεση τὰ θρησκευτικὰ της καθήκοντα. Τὸ κράτος μέσω τῶν μουφτήδων καὶ τῆς βακουφικῆς ἐπιτροπῆς ἐπισκεύασε τὸ τζαμὶ ποὺ εἶχε καεῖ στοὺς Τοξότες. Βοηθάει συνεχῶς στὴν ἐκπαίδευση τῶν μουσουλμάνων μαθητῶν. Αὐτὴ ἡ μειονότητα πάντα ἐκπροσωποῦνταν στὴν ἑλληνικὴ Bουλή. Ἔτσι καὶ σήμερα ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ ἕναν βουλευτή. Αὐτὰ ποὺ παρουσίασαν ὡς προβλήματα οἱ λεγόμενες Μ.Κ.Ο. εἶναι  παραπλανητικοὶ ἰσχυρισμοί.
Ἡ μακεδονικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν ἀπάντησή της εἶπε πὼς ἡ μὴ ἀναγνώριση μίας ὑπαρκτῆς μειονότητας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα δὲν ταιριάζει σὲ ἕνα μέλος τοῦ ΟΑΣΕ καὶ τῆς Ε.Ε. καὶ εἶναι ἐνάντια στὶς συμφωνίες καὶ συνθῆκες. Τέλος πρότεινε νὰ ἐπανεξετάσει ὁ ΟΑΣΕ τὸ κατὰ πόσον τηρεῖ τὰ κριτήρια μέλους τοῦ ΟΑΣΕ ἡ Ἑλλάδα.
Τελευταῖος ὁμιλητὴς ἡ τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν ἀπάντησή της εἶπε: Ὅλοι ἀκούσαμε ἀπὸ τὶς μάχιμες καὶ δυναμικὲς Μ.Κ.Ο. γιὰ τὶς ἄδικες καὶ καταπιεστικὲς πολιτικὲς ποὺ ἐφάρμοσε ἡ ἐδῶ καὶ 25 χρόνια μέλος τῆς Ε.Ε. Ἑλλάδα. Ἀκούγοντας αὐτὰ αἰσθάνθηκα ὑπερηφάνια γιὰ τὸ ὅτι ἡ χώρα μου ποὺ εἶναι ὑποψήφιο μέλος τῆς Ε.Ε. ἐκπληρώνοντας τὰ στάνταρ τῆς Ε.Ε. ἐξασφάλισε ὅλες τὶς εὐκαιρίες στὶς μειονότητες ποὺ ζοῦνε μέσα στὰ σύνορά της.»
ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ:
1) Οἱ ΜΚΟ φέτος ἦταν ἄνω τῶν 65 καί γι’ αὐτό ἀκριβῶς δόθηκε ὁ λόγος μονάχα στίς 6 κυριότερες. Οἱ ὑπόλοιποι, σάν τόν κ. Καπζά,  στερούμενοι τό βῆμα, μοίρασαν ἠλεκτρονικά τίς εἰσηγήσεις τους (κάτι πού θά μποροῦσε νά γίνει κι ἀπ’ τήν Κομοτηνή, τήν ὁδό Ἰώνων, π.χ.). Αὐτά λοιπόν πού γράφει στό ἄρθρο του ὁ ἐκτουρκισμένος Πομᾶκος γιά τήν ἐκεῖ «παρέμβασή του» εἶναι ἁπλῶς ψέμματα (γιατί δέν εἶχε ἄραγε φωτογραφία του ἀπό τό βῆμα;)
2) Ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία ἀπαντᾶ σέ κάθε βρωμιά κατά τῆς χώρας μας, εἴτε τίθεται ἀπό τοῦ βήματος εἴτε στέλνεται μέ e-mail.
3) Τά σκοπιανά καί τούρκικα ἀνέκδοτα ἦταν πολύ διασκεδαστικά, εἶναι πολύτιμη ἡ παρουσία τους γιά τήν ψυχαγωγία τῶν συνέδρων, μπράβο τους
4) Καί φέτος ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν ἀπό τό βῆμα τοῦ ΟΑΣΕ ξεμπρόστιασε τήν Τουρκία γιά τά ἐγκλήματά της. Ὅσο γιά τήν ἀπάντηση τῆς τελευταίας (κάτι σάν «ἔτσι νομοθετοῦμε καί σ’ ὅποιον ἀρέσουμε») δείχνει ἁπλῶς τόν βαθμό τοῦ ὑποτιθέμενου ἐξανθρωπισμοῦ της.