Εὑρισκόµενοι πρό ἡµερῶν στό πανηγύρι (µόνο γιά τέτοια εἴµαστε…) τῆς Καρυδιᾶς, ἀκούσαµε µέ προσοχή τίς δηλώσεις τῶν ἐπισήµων σχετικά µέ τή βοήθεια πού δόθηκε ἤ θά δοθεῖ στόν δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο τοῦ χωριοῦ. Χαρήκαµε τήν εὐφράδεια ὅλου τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ µας ἀλλά ξεχωρίσαµε κάτι συγκεκριµένο στίς δηλώσεις τοῦ νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη, κυρίως, µά καί στοῦ προέδρου τοῦ νοµαρχιακοῦ συµβουλίου, Γιώργου Πεταλωτῆ.

Δέν λέω, εἶναι γνωστό πώς ἡ Νοµαρχία δέν ἔχει καί πολλά χρήµατα πλέον νά διαχειριστεῖ. Καί σαφῶς δέν εἶναι µεµπτό τό νά µήν ἔχεις ἐνισχύσει οἰκονοµικά µιά πολιτιστική δράση τῆς περιοχῆς, ἀκόµη κι ἄν αὐτή ὑλοποίησε ἕνα θαυµάσιο λαογραφικό Μουσεῖο. Θαρρῶ ὅµως ὅτι δέν µπορεῖς νά ἀπευθύνεσαι στούς Καρυδιῶτες ὑποσχόµενος τήν ἠθική καί ψυχική σου συµπαράσταση, τήν ὁλόκαρδη ταύτισή σου, τήν πέραν τῶν ὑλικῶν καί µετρήσιµων στοιχείων παρουσία σου, τή στιγµή πού κάπου ἀλλοῦ, «σέ ἄλλες χωροχρονικές συγκυρίες», πού λέει κι ὁ νοµάρχης, ὅλα τοῦτα, τά µέχρι δακρύων συγκινητικά, τά ὑπογραµµίζεις µέ ἀφειδώλευτες ὑποσχέσεις οἰκονοµικῶν ἐνισχύσεων. Θυµίζουµε τίς περιπτώσεις τοῦ δρόµου γιά τόν ἀποµονωµένο χῶρο τοῦ ἐκτουρκισµένου πανηγυριοῦ στό ὕψωµα «Χίλια» (ὅπου ἀναµένουν 600.000 εὐρώ!) καί τοῦ ὑπό συζήτησιν πολιτιστικοῦ κέντρου στό µειονοτικό Δουκᾶτο (300.000 εὐρώ;). Ναί, νά δεχθοῦµε καί µεῖς τή σηµασία τοῦ ψυχικοῦ παράγοντα, «τί θά κερδίσει ὁ ἄνθρωπος τόν κόσµο ὅλον ν’ ἀποκτήσει µά νά χάσει τήν ψυχή του;», ἀλλά ἕνα µικρό µέρος τῶν προαναφερθέντων ποσῶν θά βοηθοῦσε σηµαντικά καί τά χριστιανικά χωριά τοῦ νοµοῦ. Ἴσως αὐτή ἡ στάση τῆς Νοµαρχίας ἐρείδει ἐπί τῆς ἀντίληψης «τῶν χριστιανῶν ἡ Πολιτεία εἶναι ἡ Ἄνω Ἱερουσαλήµ, ἐνῷ τό Ἰσλάµ εἶναι ἐνδοκοσµική θρησκεία» ἀλλά ἐπισηµαίνουµε φιλικά στούς διοικοῦντες της ὅτι µερικές συγκρίσεις κάνουν τούς Χριστιανούς συντοπίτες µας… Τούρκους!