Ἀπό τήν διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς λάβαµε στίς 21-7-05 τήν κάτωθι ἐπιστολή σχετικά µέ πρόσφατα δηµοσιεύµατά µας:

Κύριε διευθυντή

Σχετικά µέ δηµοσίευµα τῆς ἐφηµαρίδας σας, πού εἶχε σάν θέµα τόν ἔλεγχο ποιότητας καί κατασκευῆς τῶν δηµοτικῶν τεχνικῶν ἔργων πού ἐκτελοῦνται στόν νοµό µας καί σέ ὅ,τι ἀφορᾶ βεβαίως τόν Δῆµο Κοµοτηνῆς, ἡ ἁρµόδια Διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήµου σᾶς ἐνηµερώνει γιά τά ἑξῆς:

Ἡ Ὑπηρεσία µας ἐκτελεῖ πληθώρα ἔργων µικρῶν καί µεγάλων χρηµατοδοτούµενων ἀπό εὐρωπαϊκά προγράµµατα, ἀπό δηµόσιες ἐπενδύσεις ἤ ἀπό ἴδιους πόρους. Τά ἔργα αὐτά εἶναι ἔργα ἀναπλάσεων, κτιριακά, ὁδοποιίας, ἀθλητικά, πρασίνου, κτλ.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά ἔργα πού χρηµατοδοτοῦνται ἀπό κοινοτικά προγράµµατα εἴτε ἀπό δηµόσιες ἐπενδύσεις, πέραν τοῦ διαρκοῦς ἐλέγχου πού γίνεται µέ µέριµνα τῆς ὑπηρεσίας ἀπό τό δηµόσιο περιφερειακό ἐργαστήριο τῆς ΔΕΣΕ, πρός διασφάλιση τῆς ποιότητάς τους διενεργοῦνται ἐπιπλέον ἔλεγχοι ἀπό ἀνεξάρτητους µηχανισµούς (ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ) ἀλλά καί ἀπό µονάδες τοῦ Φορέα χρηµατοδότησης πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό Ἑλληνικό Δηµόσιο.

Εἰδικότερα, ὅλα τά µεγάλα τεχνικά ἔργα τοῦ Δήµου ἔχουν ὑποστεῖ ἐλέγχους καί ὄχι µόνο δέν ἔχει διαπιστωθεῖ τίποτα πού νά δείχνει πληµµέλεια ποιότητας τῶν ὑλικῶν καί τῆς κατασκευῆς τους ἀλλά συχνά εἰσπράτουµε ἐπαίνους γιά τήν αὐστηρότητα στήν ἐπίβλεψη καί στήν τήρηση τῶν νόµων, στοιχεῖα πού διασφαλίζουν τήν ποιότητα τῶν ἀποτελεσµάτων.

Ὅσον ἀφορᾶ στἀ ὑπόλοιπα τεχνικά ἔργα τοῦ Δήµου µας, πού ἐκτελοῦνται µέ χρηµατοδότηση ἀπό ἴδιους πόρους, ὁ ποιοτικός ἔλεγχος τῶν ὑλικῶν καί τῆς κατασκευῆς τους διασφαλίζεται ἀπό τόν ἔλεγχο πού διενεργεῖ τό Περιφερειακό Ἐργαστήριο τῆς ΔΕΣΕ, γιά κάθε ἕνα χωριστά, µετά ἀπό αἴτηµα τοῦ Δήµου ἀλλά καί αὐτεπάγγελτα, ἀφοῦ ἰσχύει γενικότερο αἴτηµα τοῦ Δήµου πρός τό Δηµόσιο Ἐργαστήριο γιά διαρκεῖς ἐλέγχους στά δηµοτικά ἔργα.

Ὡστόσο παρουσιάζεται τό ἐνδεχόµενο τῶν φθορῶν τῶν κατασκευῶν µας µετά ἀπό παρεµβάσεις ἔργων τῶν Ὀργανισµῶν Κοινῆς Ὠφέλειας. Στίς περιπτώσεις αὐτές φροντίζουµε τίς ἀποκαταστάσεις µέ ἔργα συντηρήσεων ἀλλά τό ἀποτέλεσµα δέν µπορεῖ νά εἶναι ἰσότιµο µέ τήν ἐξαρχῆς κατασκευή καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση ζητοῦµε τήν κατανόηση τῶν συνδηµοτῶν µας.

Ὅλα τά ἀναφερόµενα περιλαµβάνονται σέ νοµοθετικές ἐπιταγές καί διαδικασίες τίς ὁποῖες ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς ἐφαρµόζει κατά γράµµα. Σέ κάθε περίπτωση ἡ Ὑπηρεσία µας προχωρεῖ στίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὥστε κάθε ἔργο νά παραδίδεται στή χρήση τῶν συνδηµοτῶν µας στήν καλύτερη τεχνική κατάσταση.

Μέ τιµή, Ἡ διευθύντρια Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν

Ζωή Κοσµίδου

 

Ἀπάντηση

«Α»: Εὐχαριστοῦµε γιά τήν ἀπάντηση µά θά ἦταν χρήσιµη καί µία θέση τῆς ΔΕΥΑΚ ἀφοῦ ἡ ΔΕΥΑΚ εἶναι Ὑπηρεσία ὁµόσταυλη µέ τήν Τεχνική Ὑπηρεσία τοῦ Δήµου. Κατόπιν τούτου, καί ἀφοῦ τά ἔργα ἐλέγχονται τόσο στενά ἀπό ἐργαστηριακῆς πλευρᾶς, ἐπεκτείναµε λίγο τήν ἔρευνά µας σέ αὐτούς πού διενεργοῦν τούς ἐλέγχους καί ὡς ἐκ τούτου φέρουν καί αὐτοί µερίδιο τῆς εὐθύνης. Καί γιά νά µήν γενικολογοῦµε, ἀναφερθήκαµε σέ ὁρισµένα γνωστά ἔργα τῆς Κοµοτηνῆς πού µᾶς θυµίζουν τίς Ἀριστοφανικές µας καταβολές στήν δηµιουργική ὑβρεογένεση.

Πρῶτα πρῶτα στήν ὁδό Σισµάνογλου ὅπου δέν ἔγινε κανένας ἐργαστηριακός ἔλεγχος τοῦ ὁδοστρώµατος πρίν ἀσφαλτοστρωθεῖ ὁλικά ἀλλά καί στίς ἐπιµέρους τάφρους. Στήν παλιά ὁδό Ξάνθης πρίν καί µετά τίς σιδηροδροµικές γραµµές πάλι κανένας ἐργαστηριακός ἔλεγχος. Γενικά στήν περιοχή τῆς ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί τοῦ νέου οἰκισµοῦ τῶν παλλινιστούντων, ὅποια τάφρος ἀνοίγεται γιά νά τοποθετηθεῖ κάποιος ἀγωγός µπαζώνεται χωρίς τήν ἀπαραίτητη προφόρτιση τῶν ὑλικῶν, µέ ἀποτέλεσµα σέ µικρό χρονικό διάστηµα νά κάνει µιά σειρά ἀπό χαρακτηριστικές λακκοῦβες. Μιά σειρά ἀπό ὁδοποιίες στόν Ἥφαιστο ἔγιναν µέ τόν ἴδιο τρόπο. Στήν περιοχή τῆς ἐπέκτασης τοῦ σχέδιου πόλεως δίπλα στήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ὅλες οἱ τάφροι µπαζώνονται χωρίς ἐργαστηριακούς ἐλέγχους. Γιά νά µήν µακρυγοροῦµε ἀρκεῖ νά ποῦµε ὅτι στήν πενταετία 2001-2005 τό Ἐργαστήριο κλήθηκε γιά διενέργεια ἐλέγχων συνολικά ἕξι (6) φορές καί ἐνῷ τά ἀποτελέσµατα τῶν ἐλέγχων αὐτῶν ἦταν ἐκτός ὁρίων, αὐτό δέν εἶχε καµµία σηµασία γιά τήν ὑλοποίησή τους!

Αὐτά σέ µιά πρώτη προσέγγιση τοῦ θέµατος, σέ σχέση µέ τόν ἔλεγχο τοῦ Δηµοσίου, νοµίζουµε ἀρκοῦν. Ἄν γίνονται ἔλεγχοι ἀπό ἰδιωτικά ἐργαστήρια θά ἦταν χρήσιµο νά τό ξέρουµε, ὅπως ἐπίσης θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά γνωρίζαµε τά δηµοτικά ἔργα πού εἰσέπραξαν ἐπαίνους ἀπό ἐλεγκτικούς φορεῖς.